Powrót

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci od przygotowywania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sporządzeniu wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem, którego zadaniem jest wykazanie, kto nabył prawa do spadku po danym spadkodawcy. Sąd określa podmioty uprawnione do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie, w drodze spadku. W celu ustalenia kręgu spadkobierców, a także przysługujących im udziałów należy udać się do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, który rozstrzygnie o tym poprzez postępowanie nieprocesowe. Jeżeli nie da się ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania, właściwy do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd, gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Zobacz naszą ofertę: adwokat sprawy spadkowe.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek, co oznacza, że zainteresowany sam musi wnieść sprawę do sądu. We wniosku należy podać wszystkich potencjalnych spadkobierców, jako uczestników. Ważne jest, aby dokładnie opisać wszystkie okoliczności sprawy np. podać okoliczności i przyczynę śmierci spadkodawcy, czy dziedziczenie ma nastąpić z ustawy czy testamentu i podać co jest przedmiotem spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany
  • oznaczenie rodzaju pisma tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  • imię, nazwisko i adres składającego wniosek
  • imię, nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy
  • miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy
  • imiona, nazwiska oraz adres pozostałych spadkobierców
  • podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego, lub pełnomocnika
  • wykazanie załączników

 

Sąd bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Przede wszystkim sprawdza, czy spadkodawca pozostawił testament, a także wzywa osobę posiadającą testament do jego złożenia. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wezwani są: wnioskodawca oraz potencjalni spadkobiercy ustawowi i testamentowi. W postanowieniu tym wymienieni zostają: spadkodawca oraz wszyscy spadkobiercy, którzy otrzymali spadek, a także wysokość ich udziałów.

 

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!