Zakres spraw

Nasza Kancelaria działa w kilku dziedzinach

Cudzoziemcy
Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce Lublin

Szukasz prawnika do spraw cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi Ius oferujemy profesjonalną pomoc prawną z zakresu legalizacji pracy...

Czytaj więcej
Wniosek o pobyt tymczasowy

Szukasz prawnika dla cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi Ius oferujemy profesjonalną pomoc prawną w związku z legalizacją pracy...

Czytaj więcej
Obsługa prawna cudzoziemców

Szukasz kancelarii zajmującej się profesjonalną obsługą prawną cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii UBI IUS prawnicy od spraw cudzoziemców oferują...

Czytaj więcej
Kancelaria prawna dla cudzoziemców

Nie wiesz, jak z tym wszystkim sobie poradzić? Szukasz profesjonalnej kancelarii prawnej dla cudzoziemców w Lublinie? W kancelarii Ubi...

Czytaj więcej
Karta pobytu

Masz problemy z wyrobieniem karty pobytu? Nie wiesz, jak poradzić sobie z całym tym procesem? Szukasz prawnika w Lublinie?...

Czytaj więcej

Prawo cudzoziemców kancelaria prawna Lublin

Prawo cudzoziemców obejmuje sprawy administracyjne, regulujące kwestie nabycia przez cudzoziemców (będących osobami fizycznymi) zezwoleń pobytowych, polskiego obywatelstwa, a także zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej. Wiąże się również z kwestiami form prawnych, za pomocą jakich może być przez nich, bądź też przez podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą prowadzenie działalności gospodarczej (na terytorium RP) oraz warunki nabycia nieruchomości w Polsce.

Zakres prawa cudzoziemców w naszej kancelarii obejmuje:

 • doradztwo przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doradztwo w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentacje cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • doradztwo w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;
 • doradztwo w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych,
 • reprezentacje strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);
 • załatwianie formalności związanych z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.
 • w ramach Działu Prawa Imigracyjnego gwarantujemy pracodawcom oraz pracownikom – cudzoziemcom pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A dla pracownika zatrudnionego w Polsce, zezwolenia na pracę typ B, tj. dla członka zarządu, zezwolenia na pracę typ C, D i E dla pracowników delegowanych na terytorium RP z zagranicy, zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii RP,
 • wizy pracowniczej i innych wiz,
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne okoliczności, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • obywatelstwa polskiego,
 • zameldowania czasowego cudzoziemca,
 • rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce,
 • numeru PESEL cudzoziemca,
 • transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentów,

Nasza oferta obejmuje także:

 • weryfikację, czy pobyt i praca cudzoziemców w Polsce jest legalna,
 • analizę stanu faktycznego oraz wybór optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji,
 • sporządzenie i skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w każdej procedurze legalizacyjnej,
 • reprezentację pracodawcy oraz cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.
 • przygotowujemy opinie prawne związane z legalnością pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • sporządzamy wzory umów,
 • prowadzimy szkolenia skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr przygotowujące do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Pomoc prawna dla cudzoziemców w Lublinie

Cudzoziemcy przebywający w Polsce zmagają się z kilkoma uciążliwymi aspektami. Przede wszystkim, by móc legalnie przebywać na terytorium kraju konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Pierwszym i najistotniejszym warunkiem jest przede wszystkim legalne, a więc zgodne z polskimi przepisami przekroczenie granicy. Ustawa o cudzoziemcach określa wymogi dotyczące wjazdu an teren Rzeczypospolitej Polskiej. W tym aspekcie można znaleźć regulacje dotyczące imigrantów, ich przejazdu, pobytu i opuszczenia granic państwa polskiego.

Kancelaria Ubi Ius w Lublinie proponuje wszystkim obywatelom polskim na stałe lub czasowo przebywającym poza granicami kraju, osobom polskiego pochodzenia oraz obcokrajowcom kompleksową pomoc prawną – reprezentację przed sądami polskimi i innymi instytucjami państwowymi.

Najczęstsze rodzaje spraw, które obsługiwane są przez Ubi Ius:

 • ubieganie się o kartę pobytu i zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
  proces uzyskiwania statusu uchodźcy,
 • rozwód z małżonkiem przebywającym za granicami kraju miejsca zamieszkania,
 • uznawanie orzeczenia sądu państwa obcego,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy karne przeciwko obywatelom, którzy przebywają poza granicami Polski,
 • stwierdzenie nabycia i podział spadku po krewnym osoby przebywającej poza granicami Polski,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • pozwolenie na pracę dla obcokrajowca,
 • oraz inne sprawy wymagające wsparcia prawnego prawnika.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!