Powrót

Prawnik od spraw spadkowych Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spadków w Lublinie - spadek Lublin

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy spadku?

  Spadek to ogół praw i obowiązków, które mają charakter cywilnoprawny i w momencie śmierci spadkodawcy przechodzą na osoby uprawnione do dziedziczenia. Rodzaj dziedziczenia zależy od tego, czy wcześniej został sporządzony testament, czy też majątek będzie dzielony ustawowo, a więc zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie mogą Państwo skorzystać z porady prawnika od spadków (z naszej kancelarii z siedzibą w Lublinie).

  Na mocy obowiązujących zapisów osoby uprawnione do schedy, czyli tzw. masy spadkowej to spadkobiercy. Jednak należy mieć świadomość, że nie zawsze nabywają oni prawo do dziedziczenia, gdyż spadkodawca może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem i wydziedziczać poszczególnych uprawnionych albo do spadku powoływać obce osoby spoza kręgu ustawowego.

  Jeśli przed śmiercią spadkodawca nie zajął się sprawami majątkowymi, muszą to zrobić jego bliscy. Zazwyczaj wówczas rozpoczyna się szukanie testamentu. Może on być sporządzony i spisany własnoręcznie na kartce papieru (nie na komputerze ani maszynie do pisania), czytelnie podpisany, opatrzony datą i schowany gdzieś w domowym zaciszu. Może być podyktowany przez spadkodawcę (jeśli z uwagi na stan zdrowia nie może spisać go osobiście) i sporządzony, a następnie odczytany przez urzędnika z urzędu stanu cywilnego lub gminy oraz poświadczony przez dwóch świadków. Na takim testamencie (tzw. allograficznym) musi widnieć czytelny podpis testatora, urzędnika i świadków. Może wreszcie mieć formę dokumentu notarialnego sporządzanego w kancelarii w obecności notariusza, który podpisuje się pod ostatnią wolą.

  Informację o sporządzonym w ten sposób testamencie możemy bezpłatnie zamieścić w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść naszej woli nie zostanie upubliczniona, w spisie znajdzie się jedynie wzmianka o tym, że taki dokument sporządzono w konkretnej kancelarii. Do rejestru mogą też trafić testamenty spisane własnoręcznie, ale muszą wówczas zostać złożone w depozycie notarialnym.

  Prawnik od spadków (np. z naszej kancelarii z Lublina) poinformuje Państwa, jak poszukiwać zarejestrowanego dokumentu. Taka możliwość istnieje dopiero po śmierci spadkodawcy i to za odpowiednią opłatą. Niemniej dostęp uzyskujemy bardzo szybko, gdyż rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale prawo do wglądu istnieje tylko za pośrednictwem notariusza.

  W szczególnie zawiłych sprawach w ustaleniu, komu przysługuje prawo do dziedziczenia, pomaga postanowienie sądu. Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Warto również wiedzieć, że po nabyciu spadku możemy zostać zobowiązani do uiszczenia podatku lub być z niego zwolnieni. Zazwyczaj wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa wobec spadkodawcy. Kwestię opłat należnych Urzędowi Skarbowemu oraz wszelkie inne wątpliwości wyjaśni Państwu prawnik od spadków z naszej kancelarii z Lublina.

  SPADEK – Dziedziczenie ustawowe

  Śmierć danej osoby niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych. Oznacza to, że prawa i obowiązki, które miała za życia, przechodzą na jej spadkobierców. Mogą to być spadkobiercy ustawowi, czyli osoby wskazane przez polskiego ustawodawcę, tj. małżonek, dzieci, a także spadkobiercy testamentowi, tj. osoby, które wskazała osoba zmarła w testamencie (nawet jeśli nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź). Ponadto polskie przepisy wskazują na to, kto może być spadkobiercą, a kto nie.

  Kim jest spadkobierca?

  Spadkobierca to osoba, która otrzymuje po zmarłej osobie spadek. Musi ona spełniać określone warunki. Przede wszystkim w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy żyje. Uprawnionym do otrzymania spadku jest dziecko poczęte zmarłego (pod warunkiem, że urodzi się żywe), a także fundacja, która ma powstać, jako efekt woli zmarłego, wskazanej w testamencie, przez niego utworzonym. Kto jeszcze może otrzymać spadek? Przede wszystkim osoba prawna pod warunkiem, że w chwili otwarcia spadku w ogóle istniała. Spadkobiercą nie może być osoba zmarła, a także osoba prawna. Wielokrotnie trudności sprawia ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia spadku. Dlatego też, aby uniknąć wątpliwości, należy skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalisty- prawnika od prawa spadkowego.

  Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  Może tego dokonać każda osoba, która ma w tym interes. Interes ten niekoniecznie musi być prawny, ale np. może być to interes faktyczny, moralny, społeczny, majątkowy itd. To oznacza, że uprawnionymi nie tylko są spadkobiercy, ale również inne osoby, tj. krewni spadkobiercy, wierzyciele itp. Zgodnie z postępowaniem sądowym, tego typu osoby powinny udowodnić swój interes, np. poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów.

  Jaki jest termin złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można przedłożyć w dowolnym czasie. Jedynie należy pamiętać o tym, iż stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Takie ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać w sytuacji, w której oświadczenie o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu złożyli już wszyscy znani zmarłemu spadkobiercy. Wtedy stwierdzenie nabycia spadku może zostać wydane we wcześniejszym terminie.

  Przyjęcie spadku – procedura

  Gdy spadkobierca otrzyma powiadomienie o uwzględnieniu go w testamencie, ma 6 miesięcy na to, by przyjąć lub nieprzekazany mu majątek. Musi przygotować stosowne oświadczenie w tej sprawie, a także wnioski o stwierdzenie nabycia praw spadkowych. Nie wiesz, jak to zrobić? Powierz tę kwestię w ręce prawnik. Te dokumenty zostaną następnie ukazane sądowi lub też notariuszowi. Jednakże warto pamiętać o tym, by zrobić to w wyznaczonym terminie. Przeciwnie może dojść do automatycznego przyjęcia spadku wraz ze wszystkimi późniejszymi konsekwencjami.

  Przyjęcie spadku, a dobrodziejstwo inwentarza

  Warto wiedzieć, że spadkobierca nie ma obowiązku przyjęcia odziedziczonego majątku. Zanim postanowi zdecydować się na ten krok, powinien najpierw sprawdzić za pośrednictwem prawnika rzeczywiste możliwości finansowe osoby zmarłej. Mogłoby się okazać, że przekazany spadek został obciążony długami, wówczas w tych okolicznościach zaleca się odrzucenie całości otrzymanego po kimś majątku. Wszystko to po to, aby uniknąć odpowiadania przed wierzycielami za długi spadkodawcy lub ewentualnie przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (ogranicza to odpowiedzialność za długi.)

  Niezbędne dokumenty do stwierdzenie nabycia spadku

  Stwierdzeniem nabycia spadku poprzez dziedziczenie zajmują się sądy rejonowe, które są upoważnionymi instytucjami do rozpatrywania sprawy. Prawo spadkowe określa, że stosowną dokumentację należy złożyć w organie stosownym dla miejsca stałego pobytu spadkodawcy. Do wniosku załącza się akt zgonu osoby przekazującej spadek, testament (w sytuacji, gdy doszło do sporządzenia go) oraz akty, które poświadczałyby pokrewieństwo spadkobiercy ze zmarłą osobą. Stwierdzenie przejęcia na własność odziedziczonego majątku może zostać potwierdzone przez protokół sporządzony u notariusza.

  SPADEK PRAWNIK LUBLIN

  Masz pytania? zadzwoń

  TELEFON: 600 096 744

   

   

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!