Powrót

Ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. By przeprowadzić zaprzeczenie ojcostwa, trzeba złożyć pozew do sądu i udowodnić, że mąż matki albo prawny ojciec dziecka nie jest ojcem biologicznym. Jeszcze przed wszczęciem sprawy należy zgromadzić odpowiednie dowody.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw o ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe?

  Ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe, jak i całkowite pozbawia osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych i następuje w formie orzeczenia sądowego, czyli władczej i decyzyjnej czynności procesowej, dokonywanej przez sąd i trybunał w postępowaniu.

  Na czym polega ubezwłasnowolnienie całkowite? Kto może zostać ubezwłasnowolniony?

  Zgodnie z artykułem 14 kodeksu cywilnego § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna, zaś § 2 mówi, że, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawartych w niewielkich bieżących sprawach życia codziennego, umowa ta staje się ważna w momencie jej wykonania, chyba żeby doprowadziła do rażącego pokrzywdzenia osoby niezdolnej do czynności prawnych.

  Wraz z ukończeniem 13 lat, osoba może być całkowicie ubezwłasnowolniona, pod warunkiem, że wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zaburzenia (np. alkoholizmu, narkomanii) nie jest zdolna kierować swoim postępowaniem. Ustanawia się dla takiej osoby opiekę, chyba że znajduje się ona jeszcze pod władzą rodzicielską. Gdyby rodzice (opiekunowie prawni) dziecka również zostali ubezwłasnowolnieni, z mocy prawa nie mogliby sprawować władzy rodzicielskiej.

  Na czym polega ubezwłasnowolnienie częściowe? Kto może zostać ubezwłasnowolniony?

  Osoba pełnoletnia może zostać ubezwłasnowolniona częściowo, co stanowi zazwyczaj wynik choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego zaburzenia psychicznego, np. alkoholizmu lub narkomanii, pod warunkiem, że stan tej osoby nie podlega ubezwłasnowolnieniu całkowitemu, natomiast potrzebna jest osoba do prowadzenia jej spraw. Osoba ubezwłasnowolniona otrzymuję kuratelę. Zgodnie z artykułem 17 Kodeksu cywilnego, § 1. „Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.”
  § 2 mówi, że „Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.”
  § 3. „Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.”

  W kwestiach związanych z ubezwłasnowolnieniem całkowitym i częściowym warto doradzić się prawnika. Kancelaria Ubi Ius świadczy kompleksową pomoc prawną, począwszy od konsultacji, przygotowania stosownej dokumentacji, a skończywszy na reprezentowaniu klientów przed sądem.

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!