Powrót

Alimenty Lublin – sprawy alimentacyjne


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od spraw alimentacyjnych w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach alimentacyjnych?

  Obowiązkiem, jaki polskie prawo nakłada na rodziców, jest zagwarantowanie dziecku środków niezbędnych do utrzymania do momentu, w którym będzie ono mogło samodzielnie się utrzymywać. Zazwyczaj samodzielność jest utożsamiana z osiągnięciem pełnoletniości lub zakończeniem edukacji na szczeblu wyższym, czyli po ukończeniu 24. roku życia. Tymczasem kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa bezsprzecznej granicy wieku, w którym dziecko traci przysługujące mu prawo do alimentów. Na rodzicach spoczywa obowiązek łożenia na utrzymanie nawet dorosłego dziecka, jeśli kontynuuje ono naukę lub nie utrzymuje się samodzielnie. W przypadku poważnej, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności taka powinność nie wygasa nigdy.

  Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach tzw. obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nie tylko rodziców względem dzieci, ale też dzieci względem rodziców, współmałżonków czy rodzeństwa wzajemnie wobec siebie.
  Niemniej najczęściej mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem. Alimenty na dziecko (np. urodzone w Lublinie lub innym mieście w Polsce) wynikają bezpośrednio z zasady równej stopy życiowej. Pojęcie to oznacza, że dzieci mają prawo żyć na podobnym poziomie, co rodzice, a zatem ci ostatni powinni zapewnić swoim podopiecznym podobny do własnego standard życia, status materialny.

  Z drugiej jednak strony bezrobocie czy wyjątkowo niskie dochody nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego, chociaż wysokość zasądzonych kwot może ulegać zmianie. Nie ustala się jej bowiem na określonym poziomie raz na zawsze.

  Do płacenia świadczenia alimentacyjnego powołuje się zazwyczaj jednego z rodziców, gdy dochodzi do separacji lub rozwodu. Wówczas małoletni pozostają przy matce lub ojcu, a strona, która bezpośrednio nie partycypuje w utrzymywaniu dzieci, musi płacić alimenty.

  Jak wynika z doświadczenia prawników z naszej kancelarii prawnej (z siedzibą w Lublinie), dość często dochodzi do sytuacji, w której mimo zasądzonych alimentów, rodzic sprawujący opiekę nie może doczekać się należnych pieniędzy. W takim wypadku konieczne okazuje się złożenie odpowiedniego wniosku wraz z orzeczeniem sądu i wszczęcie procedury komorniczej.

  Skuteczną opcją bywa też wniesienie wniosku egzekucyjnego bezpośrednio do pracodawcy ojca lub matki dziecka. Zatrudniający może potrącać alimenty na rzecz małoletnich z pensji dłużnika (zobacz: prawnik od długów). Innym sposobem jest egzekucja administracyjna, którą wszczyna organ samorządowy.

  Jeśli żadna z powyższych form egzekwowania należności nie przyniesie skutku, pozostaje jeszcze Fundusz Alimentacyjny, jednak prawo do pobierania świadczeń z tego organu zależy od poziomu dochodów.

  Co to są alimenty?

  Poprzez alimenty rozumieć należy cykliczne obowiązujące świadczenia (środki utrzymania) na rzecz osób fizycznych (uprawnionych), do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Jest to stosunek rodzinnoprawny bazujący na modelu obligacyjnym. Wyrokiem sądu orzekane jest prawo do alimentów, a także ich wysokość. Z czego wynika obowiązek alimentacyjny (obowiązek dostarczania środków utrzymania innej osobie)? Przede wszystkim z: małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa. Rodzice, dziadkowie oraz dzieci, czyli krewni w linii prostej, są zobligowani są do płacenia alimentów w sytuacji, gdy uprawniony, do tego typu świadczeń znajduje się w potrzebie.

  Obowiązek alimentacyjny – przesłanki istnienia

  Głównym warunkiem, jednakże nie jedynym, który powoduje zaistnienie obowiązku alimentacyjnego, jest pozostawanie osoby uprawnionej w sytuacji niedostatku. Istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców w stosunku do dzieci nie jest uwarunkowane niedostatkiem, zaś brakiem samodzielności dzieci, która jest przeszkodą w zaspokojeniu własnych usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny trwa przez cały okres niemożności samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Może obowiązywać nawet pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (alimenty na dorosłe dziecko).

  Co ma wpływ na zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych?

  Na zakres i wysokość świadczeń alimentacyjnych wpływają przede wszystkim dwa aspekty:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,
  • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

  Wskazują one na to, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego muszą zostać zaspokojone tylko i wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwalają zarobkowe i majątkowe możliwości zobligowanego do alimentacji, z zastrzeżeniem, że obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do niesamodzielnego dziecka wymaga, wymaga wypełnienia go nawet kosztem utraty części swojego majątku. Dobro dziecka jest szczególnie chronione w polskim prawie. Artykuł 95 § 3 kro. stanowi, że władza rodzicielska powinna być sprawowana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Dlatego też rodzice są zobligowani do takiego wykonywania władzy rodzicielskiej, by ich działania odpowiadały przede wszystkim interesom dziecka. Warto również zaznaczyć, że w sytuacji zmiany okoliczności (po obu stronach stosunku alimentacyjnego), obie strony mają prawo żądać zmiany zakresu i wysokości świadczeń alimentacyjnych (podwyższenia lub obniżenia), a niekiedy nawet całkowitego uchylenia obowiązku. W takiej sytuacji warto skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej doświadczonych prawników z naszej kancelarii.

  Zakres usług – alimenty

  W zakresie alimentów Kancelaria UBI IUS oferuje kompleksową pomoc prawną wszystkim klientom. Nasi prawnicy, pracujący w Kancelarii reprezentują klientów w sprawach o alimenty przed sądem, tj. sprawy o podwyższenie, obniżenie, bądź też uchylenie obowiązku alimentacyjnego zarówno na rzecz małoletnich lub pełnoletnich dzieci, również współmałżonka. W dodatku przygotowują dokumentację o zabezpieczenie alimentów, sporządzają różne pisma procesowe, między innymi pozwy o alimenty na dziecko, udzielają porad prawnych, reprezentują interesy klienta w negocjacjach z prawnikiem strony przeciwnej, sporządzają opinie prawne.

  Od czego zależy wysokość alimentów?

  Wysokość świadczenia alimentacyjnego, w sytuacji, gdy obie strony nie zawarły ugody, za każdym razem ustalana jest przez sąd. Decyzja odnosząca się do wysokości alimentów powinna być następstwem dokładnej i rzetelnej analizy, która uwzględnia (z jednej strony) potrzeby uprawnionego do alimentów, zaś z drugiej strony możliwości zarobkowe wraz ze źródłami utrzymania osoby zobligowanej do ich płacenia. Należy podkreślić, że nie są to główne i rzeczywiście osiągane dochody, a realne możliwości zarobkowe zobowiązanego, biorąc pod uwagę wykorzystanie całości jego zdolności i umiejętności.

  Decyzja w związku z wysokością zasądzonych alimentów powinna stanowić kompromis między rzeczywistymi potrzebami dziecka lub innego uprawnionego członka rodziny, a zdolnością finansową zobligowanego do pobierania alimentów. Sąd powinien władać rzetelnymi materiałami dowodowymi na wydatki w stosunku do osoby uprawnionej do alimentów oraz dokumentami potwierdzającymi dochody zobowiązanego, jego doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Istotne jest zbadanie rzeczywistych dochodów osób o zbliżonych kwalifikacjach osiąganych w danym obszarze. Niestety, może zdarzyć się, że podczas rozwodu sąd nie będzie miał czasu na dokładne zbadanie kwestii alimentów, biorąc pod uwagę ustalenie kwestii winy za rozwód, władzę rodzicielską, czy też kontakty z dzieckiem. Zazwyczaj każda strona chce wywalczyć dla siebie jak najwięcej, co również doprowadza do rozmycia faktycznych dowodów. W tejże sytuacji warto po upływie jakiegoś czasu, zwrócić się do prawnika o stosowną pomoc prawną przy ustalaniu innej wysokości orzeczonego obowiązku alimentacyjnego. Prawnik rozwodowy pomoże poprzeć odpowiednią dokumentacją (przed sądem) realne potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na koszty edukacji, leczenia, rozrywki, wychowania, a także innych koniecznych do życia potrzeb, uwzględniając osobiste zaangażowanie każdego z rodziców w trakcie kontaktowania się z dzieckiem, co również powinno mieć odzwierciedlenie w kwotach alimentów.

  Najczęściej zadawane pytania odnośnie alimentów (FAQ) ?

  • Kto i kiedy może zażądać alimentów od byłego małżonka? Alimentów może żądać rozwiedziony małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozwodu, nigdy nie może domagać się zasądzenia alimentów od niewinnego małżonka. Aby móc domagać się alimentów, uprawniony do tego małżonek musi znajdywać się w niedostatku, zaś jego żądania powinny wynikać ze znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej i odpowiadać jego usprawiedliwionym potrzebom i możliwościom zarobkowym i majątkowym drugiej ze stron. Małżonek, który nie jest zdolny do pracy lub swój cały czas poświęca dzieciom, może zażądać od współmałżonka dostarczenia środków na indywidualne potrzeby.
  • Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny na niepełnosprawne dziecko? Może zdarzyć się, że dziecko z powodu niepełnosprawności nie będzie w stanie usamodzielnić się (podjąć jakiejkolwiek pracy). Wówczas na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacyjny na niepełnosprawne dziecko przez całe życie.
  • Czy można ubiegać się o podwyższenie wysokości alimentów natychmiastowych? Zwiększenie kwoty zarządzonych alimentów jest możliwe i następuje na mocy wyroku sądu.
  • Czy można całkowicie uchylić się od płacenia alimentów na małoletnie dziecko? Uchylenie się od płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy dziecko ma swój własny majątek, z którego dochody są wystarczające, aby pokryć koszta jego utrzymania i wychowania. Może to być wynajęcie domu, który dziecko dostało w spadku od dziadków. Jeśli dziecko nie posiada majątku, rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów, dopóki nie usamodzielni się. Obowiązek alimentacyjny może trwać nawet w sytuacji, gdy dziecko ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy, np. studiuje i nie ma własnych źródeł dochodu.
  • Nie płacę zasądzonych alimentów i nie będę ich płacił, pomimo że sytuacja majątkowa i zawodowa mi na to pozwala? Jakie konsekwencje prawne mi za to grożą? Jeśli nałożony został na Pana obowiązek alimentacyjny, ma Pan możliwość jego wykonywania, a nie spełnia go Pan, może dojść do egzekucji komorniczej, w wyniku której może zostać zajęte Pana wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, nieruchomości i ruchomości. Uchylanie się od płacenia alimentów przez długi okres jest przestępstwem, za które grozi 2 lata więzienia. Warto zaznaczyć, że jeśli dłużnik posiadający zaległe alimenty, ureguluje dług w ciągu 30 dni od daty pierwszej rozprawy sądowej, nie będzie groziło mu więzienie za alimenty.

   

  Prawnik od alimentów Lublin

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!