Rozwód z Polakiem, Polką w Polsce

13.02.2021 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Rozwód z Polakiem, Polką w Polsce

Z każdym rokiem zjawisko globalizacji coraz bardziej się rozwija. Dochodzi do integracji społeczeństw i kultur w wyniku czego tworzy się światowe społeczeństwo. Ludzie masowo podróżują po całym świecie, studiują na zagranicznych uczelniach lub jadą do obcego kraju w celu podjęcia pracy. Często postanawiają zostać w nowym kraju i ułożyć sobie w nim życie. W ostatnim czasie w Polsce zawieranych jest coraz więcej małżeństw mieszanych. Niestety część z nich rozpada się. Nasuwa się pytanie, czy jest możliwy rozwód z Polakiem/Polką przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Zapraszamy do artykułu!

Rozwód z Polakiem/Polką na terytorium RP jest jak najbardziej możliwy, co wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącej jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Artykuł 3 rozporządzenia wskazuje na to, że w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję (orzekanie w sprawie) mają sądy państwa członkowskiego:

  • na którego terytorium:
    • obje strony małżeństwa mają zwykły pobyt, lub obje strony miały ostatnio zwykły pobyt, pod warunkiem, że jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt,
    • strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub w sytuacji wspólnego pozwu lub wniosku jedna ze stron ma zwykły pobyt, lub
    • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeśli przebywał tam od co najmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
    • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeśli przebywał tam co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego.
  • którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie

Postępowanie toczy się na takich samych zasadach w sprawach polskich obywateli, a także cudzoziemców.

 

Rozwód cudzoziemca i obywatela Polski w Polsce – czy jest możliwy?

Jeśli chodzi o rozwód cudzoziemca i obywatela Polski, należy kierować się przepisami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Niektóre uprawnienia z tym związane mają cudzoziemcy – małżonkowie obywateli Polski, w tym przede wszystkim pozwolenie na stały pobyt na terytorium RP. Warunek na uzyskanie pozwolenia na stały pobyt to pozostawanie w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Ponadto cudzoziemiec od razu przez złożeniem wniosku ma obowiązek nieprzerwanego przebywania na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (udzielonego na podstawie pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych).

 

Jakie są konsekwencje rozwodu cudzoziemca z obywatelem Polski na terytorium RP?

Uzyskanie rozwodu przed upływem wskazanych powyżej 3 lat sprawia, że cudzoziemiec traci prawo do wnioskowania o pozwolenie na stały pobyt. Dodatkowo takie pozwolenie może zostać cofnięte, jeśli cudzoziemiec rozwiódł się w przeciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały.
Przesłanki te sprawiają, że wielu cudzoziemców odkłada kwestię rozwodu.

Planujesz rozwód z Polakiem na terytorium RP? Szukasz prawnika od spraw cudzoziemców? Zapraszamy do kontaktu!