Rozwód z winy. Jak przebiega podział majątku wspólnego?

01.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Rozwód z winy. Jak przebiega podział majątku wspólnego?

Rozwód to obok śmierci bliskiej osoby i ciężkiej choroby jedno z najtrudniejszych doświadczeń, które wiąże się z potężną zmianą w życiu i ogromnym stresem. Następuje bowiem rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Może dojść do rozwodu z orzekaniem o winie (z winy jednego lub obojga małżonków) lub rozwodu bez orzekania o winie (za porozumieniem stron). Sprawdź, jak przebiega podział majątku po rozwodzie w tym pierwszym przypadku!

To, czy do rozwodu dochodzi z winy jednego lub obojga małżonków nie powinno wpływać na kwestię podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami. Z reguły mają oni równe udziały w majątku wspólnym. Może dojść jednak do ustalenia nierównych udziałów w stosunku do całego majątku małżonków. Jednym z przykładów jest rażące lub uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku wspólnego przez jednego z małżonków (biorąc pod uwagę jego możliwości).

Za nieprzyczynianie uznaje się nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale również pracę przy wychowywaniu dzieci, a także pracę w gospodarstwie domowym. Przykładem może być sytuacja, w której jeden z małżonków w trakcie trwania małżeństwa ukrywał przed współmałżonkiem wysokość wynagrodzenia, co odbierane jest przez sąd za brak lojalności i jeden z powodów rozpadu małżeństwa.

Co o podziale majątku w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie mówią przepisy?

Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym,
  • § 2. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
  • § 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, bierze się pod uwagę także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ustalenia nierównych udziałów może dojść, gdy wystąpią ku temu dwie przesłanki. Po pierwsze do powstania majątku wspólnego dochodzi w różnym stopniu, a po drugie istnieją ważne powody, uzasadniające ustalenie nierównych udziałów. Biorąc pod uwagę przyczynianie się do powstania majątku wspólnego, dokonuje się oceny nie tylko wkładu finansowego małżonka, ale również jego osobiste starania i zaangażowanie w zaspakajanie potrzeb rodziny i gromadzeniu dóbr materialnych. Bardzo dużą rolę odgrywa wysokość osiąganych dochodów, a także to, w jaki sposób i na co się je wykorzystuje.

Prawnik od rozwodów, zobacz tu: https://ubi-ius.pl/sprawy/rozwod-lublin/

Niższe wynagrodzenie współmałżonka może równoważyć się z pracą w gospodarstwie domowym i przy wychowaniu dzieci i wszelkimi staraniami dla dobra rodziny. Wszystkie te przesłanki bierze się pod uwagę przy ocenianiu stopnia, w jakim małżonek przyczynia się do powstania majątku wspólnego. To obiektywny element, który ma ogromne znaczenie w ustalaniu nierównych udziałów, w towarzystwie istotnych z punktu widzenia zasad współżycia społecznego powodów dla tegoż właśnie orzeczenia.

Ważne powody w rozumieniu art. 43 krio obejmują całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, w zakresie wykonywania ciążących obowiązków w stosunku do rodziny, którą przez swój związek małżeński założyli. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, warto w ramach postępowania o podział majątku wspólnego małżonków szczególną uwagę skierować na sposób rozwiązania związku małżeńskiego. Przede wszystkim na okoliczności z czyjej winy doszło do rozwodu.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
pomocprawna@ubi-ius.pl