Jak unieważnić małżeństwo?

03.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Jak unieważnić małżeństwo?

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe zarówno w przypadku ślubu kościelnego, jak i ślubu cywilnego. Należy jednak rozróżnić unieważnienie małżeństwa od rozwodu, który z kolei nie jest możliwy w przypadku zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa jest możliwe w pewnych określonych sytuacjach. Jeśli istnieje taka konieczność, warto unieważnić małżeństwo, ponieważ może być to bardzo istotne podczas roszczeń o alimenty, spadek lub podczas załatwiania spraw związanych ze wspólnym majątkiem osób, które formalnie znajdują się w związku małżeńskim.

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Według prawa istnieje kilka sytuacji, w których małżeństwo zostaje unieważnione. Może stać się tak wtedy, gdy zaistniała przeszkoda zawarcia małżeństwa. Takimi przeszkodami mogą być między innymi: niepełnoletniość jednego ze współmałżonków, ubezwłasnowolnienie, zatajona przed wstąpieniem w związek małżeński choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy. Inna przeszkody, które mogą być podstawą do unieważnienia zawartego wcześniej małżeństwa, to pozostawanie w związku małżeńskim z inną osobą, czyli tak zwana bigamia, pokrewieństwo współmałżonków, powinowactwo oraz przysposobienie. Kolejnymi powodami, na podstawie których można unieważnić małżeństwo, jest wadliwość oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, czyli brak świadomości, wprowadzenie w błąd lub małżeństwo pod groźbą innej osoby, lub wadliwość pełnomocnictwa. Każda ta przeszkoda jest osobno opisana w poszczególnych artykułach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Prawo przewiduje także inne sposoby ustania małżeństwa, które nie są jego unieważnieniem. Małżeństwo traci swoją ważność podczas:

  • Śmierci jednego ze współmałżonków lub uznania go za zmarłego,
  • rozwodu,
  • ustalenia braku istnienia małżeństwa,
  • unieważnienia aktu małżeństwa.

Ustalenie braku istnienia małżeństwa stwierdza się najczęściej w przypadku małżeństw sakramentalnych zawartych w kościele. Podczas zawarcia małżeństwa sakramentalnego niezbędne jest spełnienie kilku zasad. Współmałżonkowie muszą być odmiennej płci, muszą świadomie wyrazić zgodę na wstąpienie w związek małżeński oraz jednoczesne być obecni przy składaniu tego oświadczenia. Sakrament małżeństwa jest ważny wtedy, gdy ślub został zawarty w obecności osoby duchownej, która została upoważniona do udzielania tego sakramentu. Sporządza się także akt małżeństwa. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, małżeństwo nie zostało zawarte, co oznacza, że nie było ono ważne od samego początku. Należy wtedy wytoczyć powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Jak unieważnić małżeństwo?

Aby unieważnić małżeństwo, należy wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa. Decyzja o próbie unieważnienia małżeństwa zapada najczęściej wtedy, gdy na jaw wychodzą zatajone przed zawarciem małżeństwa fakty, takie jak choroba psychiczna współmałżonka, pozostawanie w związku małżeńskim z inną osobą i inne. Przed sądem ważne jest jednak to, aby udowodnić, że choroba psychiczna lub bigamia wystąpiły przed wejściem w związek małżeński. Tylko w takiej sytuacji można stwierdzić unieważnienie małżeństwa. W innym wypadku, czyli wtedy, kiedy choroba psychiczna ujawniła się dopiero po wstąpieniu w związek małżeński, jedynym sposobem na zakończenie małżeństwa może okazać się rozwód.

Kiedy już dowiemy się, jak unieważnić małżeństwo, możemy przystąpić do gromadzenia odpowiednich dowodów oraz do wytoczenia sprawy sądowej. Podczas procesu, jakim jest unieważnienie małżeństwa, konieczna może okazać się pomoc prawnika. Wykwalifikowany w tej dziedzinie prawnik pomoże odpowiedzieć na wiele pytań, między innymi „jak unieważnić małżeństwo?”. Prawników, którzy zajmują się sprawami o unieważnienie małżeństwa, znajdziesz w Kancelarii Prawnej UBI IUS w Lublinie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług .

TELEFON: 600 096 744

Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.