Czy można pójść do więzienia za niepłacenie alimentów?

12.12.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Czy można pójść do więzienia za niepłacenie alimentów?

Alimenty to cykliczne świadczenia (środki utrzymania) obowiązujące na rzecz osób fizycznych (uprawnionych), do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny wynika z małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa.

 

Rodzice, dziadkowie oraz dzieci, czyli krewni w linii prostej są zobligowani do płacenia alimentów w sytuacji, gdy uprawniony do tego typu świadczeń znajduje się w potrzebie. Wyrokiem sądu orzekane jest prawo do alimentów, a także ich wysokość. Podstawowym warunkiem, który wpływa na zaistnienie obowiązku alimentacyjnego, jest pozostawanie osoby uprawnionej w sytuacji niedostatku.

 

Kto jest uprawnionym i zobowiązanym do alimentów?

Uprawnionym do alimentów jest każdy, kto nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i potrzebuje wsparcia finansowego. Może to dotyczyć dzieci małoletnich oraz pełnoletnich do czasu zakończenia nauki i zdobycia zawodu, rodzeństwa, rodziców, dziadków lub małżonka. Zobowiązanymi do alimentów są rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie, nawet jeżeli nie mają żadnej relacji z wnukami i nie utrzymują z nimi kontaktu. W pierwszej kolejności zobowiązane są dzieci lub wnuki przed rodzicami osoby uprawnionej, a kolejno dopiero rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie wynika z ich niedostatku, a braku samodzielności, która jest główną barierą w zaspokojeniu swoich własnych usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny trwa przez cały okres braku możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Może on obowiązywać nawet pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

 

Czy można pójść do więzienia za niepłacenie alimentów?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego niepłacenie alimentów niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne: 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwa związane z niepłaceniem alimentów następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego.

 

Zakres usług – alimenty

Kancelaria Ubi Ius w Lublinie oferuje kompleksową pomoc prawną w kwestii alimentów. Reprezentujemy klientów w sprawach o alimenty przed sądem (sprawy o podwyższenie, obniżenie, bądź też uchylenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich lub pełnoletnich dzieci, również współmałżonka). Ponadto przygotowujemy dokumentację o zabezpieczenie alimentów, sporządzamy pisma procesowe, między innymi pozwy o alimenty na dziecko, udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy interesy klienta w negocjacjach z prawnikiem strony przeciwnej. Zapraszamy do kontaktu.

 

TELEFON: 600 096 744

Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.