Powrót

Wywłaszczenie nieruchomości


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spraw wywłaszczenia nieruchomości w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy sprawach o wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub ograniczeniu (na mocy decyzji) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego albo innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Może być ono dokonane, pod warunkiem, że cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane inaczej, niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą zostać nabyte na innych gruntach lub poprzez umowę.

Nieruchomość może być wywłaszczona jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wyklucza się wywłaszczenie nieruchomości na rzecz innych podmiotów. Organ właściwy, który zajmuje się sprawami wywłaszczenia to starosta, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Proces wywłaszczenia dzieli się na kilka etapów:

  1. rokowania
  2. postępowanie wywłaszczeniowe
  3. rozprawa administracyjna
  4. wydanie decyzji o wywłaszczeniu.

 

Masz pytania, zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Prawna Lublin

Ubi Ius Telefon: 600 096 744

 

Na mocy Ustawy postępowanie wywłaszczeniowe musi być poprzedzone rokowaniem, a więc należy dokonać podpisania umowy dotyczącej nabycia praw do danej nieruchomości. Rokowania są przeprowadzane przez starostę z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a także z osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Jeżeli wywłaszczenie nieruchomości ma miejsce na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, rokowania dokonuje organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Podczas przeprowadzania rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna, którą przyznaje się z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, jeśli wywłaszczenie ma odbyć się na rzecz Skarbu Państwa, albo z zasobu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, podczas gdy wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta przeprowadza rozprawę administracyjną, w której trakcie strony mogą składać wyjaśnienia, propozycje, zgłaszać żądania i zarzuty oraz je udowadniać. Stronami w rozprawie administracyjnej są przedstawiciel organu administracji i właściciele albo użytkownik wieczysty nieruchomości. Rozprawa o wywłaszczenie może być zakończona wydaniem decyzji o wywłaszczeniu. Skarb Państwa przejmuje prawo własności nieruchomości w dniu, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna.

Zakres spraw (adwokat od nieruchomości Lublin):

  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w prl
  • sprawy o wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
  • sprawy o wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!