Artykuł 446 Kodeksu Cywilnego

19.03.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Artykuł 446 Kodeksu Cywilnego

Treść artykułu 446 Kodeksu Cywilnego poświęcona jest odpowiedzialności za szkody majątkowe będące skutkiem śmierci osoby poszkodowanej. Paragraf 1 stanowi, że jeśli poszkodowany poniósł śmierć na skutek doznanych uszkodzeń ciała lub wystąpienia sytuacji rozstroju zdrowia, osoba uznana w efekcie przeprowadzonego postępowania za zobowiązaną do naprawienia szkody musi zwrócić koszty leczenia, a także organizacji uroczystości pogrzebowej tej osobie, która je poniosła.

Paragraf 2 mówi o tym, że osoba mająca prawo do otrzymywania alimentów od zmarłej osoby może zażądać od tego, kto uznany został za zobowiązanego do naprawy szkody wypłacania przez niego renty. Jej wysokość powinna zostać ustalona na podstawie potrzeb osoby, która pobierała alimenty przy wzięciu pod uwagę sytuacji majątkowej zmarłego oraz prawdopodobny czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Również inne bliskie osoby zmarłego, które wspierał on finansowo z własnej woli mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich takiej renty. Według paragrafu 3 sąd ma prawo przyznać członkom najbliższej rodziny zmarłego odszkodowanie, jeśli śmierć ta spowodowała wyraźne pogorszenie się ich sytuacji materialnej.

Paragraf 4 stanowi natomiast, że najbliższej rodzinie zmarłego może być wypłacone finansowe zadośćuczynienie z tytułu doznanej przez nich krzywdy.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://ubiius.pl/odszkodowanie-za-smierc/